برچسب: لوله کش آب فولادشهر اصفهان

  • لوله کش فولادشهر اصفهان | 09915656494

    لوله کش فولادشهر اصفهان لوله کش آب فولادشهر اصفهان متغیرها با توجه به توزیع نرمال یا نرمال یا یکنواخت نرمال شده بودند. نوع متغیر  متغیرها از این توزیع‌ها نمونه‌گیری شدند، و مونت کارلو شبیه‌سازی‌ها برای هر اندازه‌گیری کاهش نشت انجام شد. ما از ایمن استفاده کردیم. ۱)در وبرای شبیه‌سازی. استراتژی نمونه‌گیری “تمام‌وقت”بود. روش جعبه‌ابزار ایمن […]